Õppekava nimetus:

ESMAABI KURSUS RELVAOMANIKELE ja NROI Liikmetele

Väljaõppe sitrühm:

Esmaabi põhikursus on sunatud isikutele, kes omavad relva enese ja vara kaitseks ja IPSC NROI liikmetele kes tahavad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamisel alates haava sidumisest kuni elustamiseni.

Õppekava koostamise alus:

Koolituse programm vastab EV Sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu -ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval.

Kursuse eesmärk:

Anda inimesele (alates 18.a. vanusest) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda inimesele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuslased õpivad tundma organismi elutalitlust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid vise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saabumiseni.

 Kursuse sisu:

 Esmaabi andmise taktika, tähtsus ja eesmärk. Kriitilise situatsiooni hindamine, eneseohutus. Kannatanu seisundi hindamine, kiirabi alarmeerimine. Taaselustamise võtted, hingamisteede vabastamine ja kindlustamine, AED kasutamine elustamisel. Teadvusehäired, šokk, elule ohtlikud äkkhaigestumised (epilepsia, südameinfarkt, diabeetilised koomad, astmahoog, insuldiga patsiendi abistamine).

Verejooksu liigid ja verejooksu peatamise võtted, luumurrud ja liigeste traumad, peatrauma, rindkeretrauma ja kõhutrauma. Mürgitused, söövitused, põletused. Kuuma- ja külma toime inimorganismile.Tulirelvaga vigastuste eripära ja abistamine.

Esmaabiandja võimalused õnnetuste korral, kannatanule õige asendi andmine. Esmaabi vahendid kodus, autos, lasketiirus, teave hiv/aids-i ja teiste verega levivate nakkuste leviku kohta, esmaabi andmine seoses HIV-I ja C-hepatiidi nakatumise ohuga.

Praktilised tegevused – praktiliste situatsioonide lahendamine üksinda, paaris, koolitaja juhendamisel.

Esmaabi teadmiste ja oskuste kontrollimine.

Õpiväljundid: (koolituse lõpuks õppija):

Omab üldisi teadmisi eelarstlikuabi võimalustest;
Oskab sooritada esmaabi võtteid;
Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;
Suudab organiseerida kannatanu transport haiglasse;
Oskab väljendada oma mõtteid ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades.

Õppe alustamise tingimused:

Registreerimine telefoni teel või e-maili kaudu. Kursused toimuvad grupis kuni 16 inimest.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

Õppeaja kestus on 16 akadeemilist  tundi ja koosneb auditoorsest tööst.

Koolituste läbiviimiseks kasutab koolituskeskus EV Koolitus õpperuumi aadressil Kivimurru 7, Tallinn. Õpperuumi suurus on 50 m2. Õpperuum on varustatud kirjutuslaudade ja toolidetega, kirjutustahvliga, dataproektoriga, arvutiga. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, traumamulaazid,

Õppemeetodid:

Auditoorne õpe 16 ak/h: loeng, praktilised harjutused, õppevideod, rühmatööd, kontrollülesanded.

Hindamiskriteeriumid:

Kursus lõpeb praktiliste ülesannete lahendamisega ja kirjaliku testiga. Test koosneb 20 küsimusest, 75 % testist on valikvastustega ja 25 % testist õpilane peab ise kirjutama õiged vastused. Eduka testi sooritamiseks õpilane peab õigesti vastama vähemalt 12-le küsimusele (60% küsimustest). Praktilised ülesandeid loetakse läbitutuks, kui ülesannete lahendamisel õpilane teeb õiget võtteid, mis päästavad kannatanu elu või stabiliseerivad tema üldseisundi. Pärast harjutuste ja kirjaliku testi sooritamist, antakse osalejatele välja tunnistus, mis tõendab, et vastav isik on  edukalt läbinud esmaabi koolituse.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Koolitust viib läbi Jaana Palusaar RN MA – intensiivõenduse spetsialist, kogenenud erakorralise meditsiini valdkonna töötaja, Tallinna Kiirabi brigaadijuht. Omab Eesti Punase Risti esmaabi koolitaja litsensi. Magistrikraad haridusteaduses.

Koolituskalender:

Märts 2017

Koolituse hind on 85 eur (hind sisaldab kohvipause ja õppematerjale)